Hypergon 75mm Sample photo 2

Tokyo Station by Hypergon 75mm 4x5 Polaroid Film